Danışmanlık Hizmetleri

Gümrük Danışmanlığı

Gümrük idareleriyle muhatap olan kişilere: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümleri; gümrük idarelerinin gerek bu Kanunda gerek diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı gözetim ve denetimleri; gümrük idareleri adına veya başka idareler nam veya hesabına ödenecek veya teminata bağlanacak her türlü vergi, resim, harç ve ücretleri; kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerinin uymayı zorunlu kıldığı her tür işlemlerin yerine getirmesi hususlarında bilgi vermek.

 • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu
 • İhracat Mevzuatı
 • Risk Analizi
 • Dış Ticaret Standardizasyon Mevzuatı
 • 1567 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hkk Kanun
 • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
 • 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Mevzuatı
 • Kambiyo Mevzuatı
 • Belgelendirme

Dış Ticaret Danışmanlığı

Uluslararası Rekabetteki üstünlüğü sağlamak için; Devlet Desteklerinin neler olduğu, Dış Ticaret uygulamaları ve önümüzdeki engellerin aşılması için gerekli bilgileri vermek.

 • Devlet Teşvikleri
 • Teşvikli Projeler
 • Yabancı Sermaye Yatırımları
 • Yabancı Sermaye İle Ortak Yatırım Girişmleri
 • 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu
 • 4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu

Hukuk Danışmanlığı

İthalat ve ihracat hukukuna her türlü hukuki konuda danışmanlık yapmaktadır. Avukatlarımız uluslararası alım-satım sözleşmeleri, teslim ve ödeme şekilleri, taşımacılık, mal bedeli ve döviz hareketleri, ihraç kayıtlı ithalat, alım ve satımlar ve ilgili yatırım teşvik rejimleri ile gümrük vergileriyle alakalı anlaşmazlıkların çözümü, muafiyetler, Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında çıkan diğer uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak danışmanlık hizmeti, idare ve vergi mahkemeleri önünde temsil dâhil olmak üzere müvekkillerine gümrük hukuku ile alakalı tüm diğer konularda hizmet sağlamaktadırlar.

Gümrük Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluşlarca tesis edilen işlemlerin Gümrük, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygunluğunun değerlendirilerek aykırılığının tespit edilmesi halinde bu işlemlerin idari bir kararla düzeltilmesi veya kaldırılması veya idari dava konusu yapılması

Gümrük idaresince eşyanın ithali sırasında hiç ödenmediğinde veya noksan ödendiği iddiasıyla istenen Gümrük Vergilerine ve fonlara karşı Gümrük İdaresine "Düzeltme Talebinde" bulunulması, itiraz yapılması, Vergi Mahkemelerinde dava açılması ve mahkeme kararlarının Danıştay nezdinde temyiz edilmesi

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirtilen kaçakçılık fiillerinin herhangi birisinin işlendiği iddiasıyla tarafınıza yapılan suç duyuruları ile ilgili gerekli değerlendirmelerin yapılması ve savunmaların hazırlanması hizmetleri de bulunmaktadır