Belge Örnekleri

Teminat Mektubu

………………………………………….. Gümrük Müdürlüğü/Başmemurluğu/İdare Memurluğu'nda yapılan ………………………………………….. konusu gümrük işlemi/her türlü gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen veya tamamen ………………………………………….. 'dan tahsili gereken tutarın %20 fazlasıyla ………………………………………….. TL'yi (yazıyla …………………………………………..) gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hâle geldiğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz ödeyeceğimizi teminatı veren  …………………………………………..'nın kurumu temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz.

Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir.


Saygılarımızla,

Tse

Tse'de Yetkilendirilmek İçin Aşağıdaki İşlemlerin Yapılması Gerekmektedir.

Muvafakatname (Noter Tastikli İmza Atanın İmza Sirküleri Ekinde Olacak Şekilde)

Sanayi Bakanlığında Kayıtlı Cokey Numarası

Vekaletname ( Copy )

E-İmza Dilekçe Örneği

Kayıt Belgesi

Kayıt Belgesi Başvurularında Firma Yetkilendirebilmek İçin Aşağıdaki Evrakları Tamamlayıp İtkib Kayıt Belgesi Bürosuna Müracaat Etmeleri Gerekmektedir.

Taahhütname         (Yetkili Kişi Tarafından Doldurulup İmza Sirküsü Ekinde Olacak Şekilde Noter Tastiği Yapılacak)

İthalatçı Bilgi Formu         (Yeminli Mali Müşavir Tarafından Doldurulacak Ve Ekine Yeminli Mali Müşavir Orjinal Faaliyet Belgesi Eklenecek )

Exporter Regıstry Form       (Yurt Dışı Konsolosluk Tastikli)

İmza Sirküleri   (Asıl Veya Noter Tastikli)

Vekaletname   (Asıl Veya Noter Tastikli)

İthalatçı İthal Edeceği Ürünleri Üretimde Kullanacak İse

Üretici Bilgi Formu   (Firma Kaşe İmza Yapılacak)

Oranlar %100 Tamamlanacak Şekilde Dolmalı

İthal Edilecek Ürünün Cinsine Göre

Örme Kumaş Detay Beyan Formu (Firma Kaşe İmza Yapılacak)

Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyan Formu (Firma Kaşe İmza Yapılacak)

İplik Detay Beyan Formu

Doldurulması Gerekmektedir.

Dvts Başvuru Formları

Tareks Yetkilendirme İçin Aşağıdaki Evrakların Hazırlanıp Ekonomi Bakanlığına Kayıt Ettirmeleri Gerekmektedir.

Dtvs Taahhütname

Vergi Mükellefiyet Yazısı

İmza Sirküleri

Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş Varsa Değişiklik İkisi Birden)

Tareks'den Yapılan Başvurularda Temel Kriterlerden Denetlemeye Tabi Olan Ürünlerde, Ürün Cinsine Göre Aşağıdaki Başvuru Formlarından Biri Doldurulmak Zorundadır.

Kapsam Dışı Başvuru Formu

Akü&Pil Başvuru Formu

Kişisel Koruyucular Başvuru Formu

Oyuncaklar Başvuru Formu

Telekominikasyon Başvuru Formu

Tıbbi Cihazlar Başvuru Formu

Yapı Malzemeleri Başvuru Formu